Allmänna villkor avseende Librlit-tjänsten

1 INLEDNING

Läs dessa användningsvillkor (”villkoren”) noggrant, eftersom de reglerar din användning av Librlit-tjänsten inklusive vår webbplats.

Genom att registrera dig för eller på annat sätt använda Librlit-tjänsten samtycker du till dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda Librlit-tjänsten eller skaffa åtkomst till något innehåll.

2 DEFINITIONER

“Villkoren”

Dessa allmänna villkor

“Hemsidan”

www.librlit.com

“Användarkonto”

Sådant konto som du måste ha för att kunna använda dig av Tjänsten

“Tjänsten”

Den tjänst för läsning och betalning av enskilda artiklar på nätet (Librlit-tjänsten) som tillhandahålls av oss

“Saldo”

De av dig överförda medel till oss som kan användas för att få tillgång till journalistiskt innehåll

“Du”

Den person som registrerat ett användarkonto hos Tjänsten

“Vi”

Librlit AB, org.nr. 559241-8171

3 OM TJÄNSTEN

Tjänsten ger dig möjlighet att betala för att ta del av digitalt journalistiskt innehåll genom ditt Användarkonto. När du gör en insättning av medel på ditt Användarkonto fyller du på ditt Saldo. Du kan då få tillgång till artiklar genom att en summa debiteras från ditt Saldo motsvarande en del av en artikel. Du kan välja att läsa hela artikeln eller endast delar av den. Du debiteras endast för de delar du tar del av.

4 REGISTRERA ETT ANVÄNDARKONTO

När du registrerar ett Användarkonto kommer du att bli ombedd att delge din e-postadress och ett lösenord. Dina användaruppgifter är endast avsedda för personligt bruk och måste hemlighållas. Du ansvarar för all användning (inklusive obehörig användning) av dina användaruppgifter och lösenord. Vi ansvarar inte för att återbetala medel som debiterats dig till följd av att dina användaruppgifter försvunnit, blivit stulna eller om det förekommit obehörig åtkomst till ditt användarkonto. 

Informera oss omedelbart om du tror att någon obehörigen använder ditt Användarkonto.

5 INSÄTTNING AV MEDEL PÅ ANVÄNDARKONTO

När du registrerar ett Användarkonto, kommer du att bli ombedd att göra en insättning av medel på ditt Användarkonto. Minimibeloppet för insättning är 50 SEK. Ingen insättning kan ske som understiger minimibeloppet.

Insättning genomförs via Swish genom att du anger det belopp du vill sätta in samt ditt telefonnummer. Librlit sparar inte ditt telefonnummer.

När insättningen via Swish går igenom och du får en bekräftelse av Swish, uppdateras ditt Saldo med en summa som motsvarar ditt insättningsbelopp. Om insättningen inte går igenom och du inte får en bekräftelse av Swish, kommer ditt saldo att förbli oförändrat.

6 BETALA FÖR LÄSNING

När du besöker en artikel på en Librlit-ansluten webbplats som är låst bakom betalvägg, ges du möjlighet att läsa och betala den enskilda artikeln via Tjänsten. I Librlit-fliken i övre vänstra hörnet visas artikelns maxpris, d.v.s. priset för artikeln om du väljer att läsa den i sin helhet. För att påbörja läsning klickar du på knappen “Läs med Librlit” som du finner i anslutning till betalväggen. Följaktligen godkänner du att Vi debiterar dig för läsning varpå uppladdning av artikeln påbörjas. En artikel visas i normalfallet inte i sin helhet, utan laddas upp på sidan i takt med att du scrollar och du debiteras för de delar av artikeln som laddas upp. Priset för en artikel kan aldrig bli högre än det maxpris som visas i Librlit-fliken. Det journalistiska innehåll som har debiterats dig kommer fortsatt att vara tillgängligt om du återvänder till sidan vid ett senare tillfälle.

Beroende på artikelns längd, webbsidans utformning samt upplösningen och skärmstorleken på den enhet du använder dig av, kan det hända att en artikeln laddas upp i sin helhet när du klickar på “Läs med Librlit”-knappen. Detta är du medveten om och godkänner när du registrerar ett Användarkonto.

Om du vill scrolla ner på webbsidan utan att ytterligare delar av artikeln hämtas, klickar du på “Paus”-knappen i Librlit-fliken. Ingen ytterligare hämtning av artikeldelar kommer då att genomföras och du debiteras endast för de delar som redan visats upp på sidan.

Tar ditt Saldo slut, kommer ingen ytterligare hämtning av artikeldelar genomföras. Du behöver då fylla på ditt Saldo för att resterande artikeldelar ska laddas upp och visas för dig.

7 GRATIS KREDITER

När du registerar ett Användarkonto kan det förekomma att du tilldelas gratis krediter för läsning. Ditt Saldo kommer då att ökas med motsvarande summa som du kan använda för läsning på Librlit-anslutna webbplatser. Gratis krediter är inte återbetalningsbara.

8 KOSTNAD FÖR LÄSNING

Tjänsten använder sig av en dynamisk individanpassad prissättningsmodell. Priset för en artikel kommer att variera beroende på ditt läsningsmönster, vilken webbplats en artikel är publicerad på och en artikels längd. Priset för en artikel i sin helhet visas i Librlit-fliken. Du debiteras endast för de delar av en artikel som laddas upp i din webbläsare. Du debiteras för hela en artikel endast om den i sin helhet laddas upp i din webbläsare. 

Din transaktionshistorik visar en sammanställning av de artiklar och summor du debiterats. Ditt aktuella Saldo visas i Librlit-fliken.

9 ÅTERBETALNING

Ingen återbetalning kan ske av en debiterad artikel eller debiterade artikeldelar. Om du prenumerar på en Librlit-ansluten webbsajt, ansvarar du för att logga in som prenumerant. Ingen återbetalning kan ske av debiterad läsning via Tjänsten i den händelse att du underlåter dig att logga in på en Librlit-ansluten webbsajt du prenumerar på.

Om du önskar återbetalning av insatta medel som återfinns på ditt Saldo kan så ske med beaktande av de kontaktuppgifter som anges nedan i punkt 18. Ange att den summa du önskar återbetald och den e-postadress som är kopplad till ditt Användarkonto.

10 MISSBRUK OCH VIRUS

Du får inte missbruka Tjänsten eller Hemsidan genom att medvetet införa virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som är avsett att orsaka skada eller annars är tekniskt skadligt. Du får inte försöka att få obehörig tillgång till Tjänsten, Hemsidan, servern på vilka de lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till dem. Du får inte angripa systemet genom Denial of Service attacker, inbegripet men inte begränsat till överbelastningsattacker. Genom att bryta mot något av ovanstående kan du göra dig skyldig till brott och Vi kommer att anmäla sådana överträdelser till myndigheter. Vid brott mot ovanstående kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart att upphöra.

För det fall vi finner att du vid användning av Tjänsten agerat eller kan misstänkas ha agerat i strid mot gällande lagstiftning, Villkoren eller på annat sätt som kan medföra skada för oss eller tredje man, har vi rätt att stänga ned ditt Användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske. Ingen återbetalning kommer att ske i ett sådant fall. Du är skyldig att ersätta oss för eventuella kostnader, inklusive direkta och indirekta skador, som ditt agerande i enlighet med denna punkt 10 resulterar i.

11 AVSLUTANDE AV ANVÄNDARKONTO

Avslutande av Användarkonto, kan så ske med beaktande av de kontaktuppgifter som anges nedan i punkt 18. Framför på ett tydligt sätt framför ditt ärende. Ange den e-postadress som är kopplad till ditt Användarkonto.

Villkoren upphör att gälla för dig om du stänger ned ditt Användarkonto. Ingen återbetalning kan ske till följd av att Användarkontot avslutas.

12 VEM ANSVARAR FÖR DET JOURNALISTISKA INNEHÅLLET?

När du använder Tjänsten, har du möjlighet att få tillgång till journalistiskt innehåll på Librlit-anslutna webbplatser. Rättigheterna till detta innehåll från tredje part ägs av de Librlit-anslutna webbplatserna och dess utgivare. Genom att använda Tjänsten ger utgivarna dig rätt att ta del av detta innehåll. Utgivarna kan ha egna användarvillkor och integritetspolicy som reglerar din användning av deras journalistiska produkt via Tjänsten. Vi ansvarar inte för det innehåll som finns på Librlit-anslutna webbsajter eller för eventuell skada som uppstår i samband med att du använder information/tjänster som återfinns på sådana webbplatser från tredje part.

Vi kan inte garantera att journalistiskt innehåll på Librlit-anslutna webbplatser ej kan komma att raderas. Ingen återbetalning kan ske i ett sådant fall.

13 REKLAMATION OCH KLAGOMÅL

Om du önskar framföra synpunkter, förbättringsförslag och/eller klagomål kan så ske med beaktande av de kontaktuppgifter som anges nedan i punkt 17. Du kan också framföra synpunkter via det formulär som du når genom att klicka på pratbubblan i Librlit-fliken. För att vi ska kunna vidta lämpliga åtgärder till följd av synpunkter och/eller klagomål, bör sådana framföras snarast möjligt och senast inom två månader.

14 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten och Hemsidan, inkluderat men inte begränsat till process, metod, innehåll, programvara och design. Alla Librlit-varumärken, -servicemärken, -handelsnamn, -logotyper och -domännamn och alla andra av Librlit-märkets kännetecken tillhör oss eller våra licensgivare.

Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller Hemsidan. Du får endast använda Tjänsten för privat bruk och därmed inte kopiera eller sprida innehåll till andra eller allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

15 ÖVERLÅTELSE

Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor.

16 TILLGÄNGLIGHET OCH ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi kan inte garantera att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. Vi kommer i möjligaste mån att informera dig om sådana planerade avbrott.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, avbryta, uppdatera och/eller avsluta funktioner i Tjänsten inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner, innehåll och visuellt uttryck, oavsett om förvarning om detta sker till dig eller inte.

Eventuellt underhållsarbete ska vidtas skyndsamt och på ett sätt som i minsta mån orsakar störningar för dig. Vårt eventuella utövande av ovan nämnda rättigheter ger inte dig rätt att kräva någon ersättning av oss.

17 FORCE MAJEURE

Vi är alltid fria från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll, såsom vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

18 SUPPORT, KOMMUNIKATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Du har alltid möjlighet att vända sig till oss genom följande kontaktuppgifter:

Librlit AB

Postadress: Bandhagsvägen 14, 122 42 Enskede

E-postadress: support@librlit.com

19 ÄNDRING AV VILLKOREN

Vi har rätt att ändra eller göra tillägg till Villkoren när som helst, och vi avgör när sådana eventuella ändringar och/eller tillägg ska träda i kraft. Om vi nyttjar denna rättighet, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt via e-postadress och innan ändringen träder i kraft.

Du har alltid rätt att avsluta ditt Användarkonto i det fall du inte samtycker till sådana villkorsändringar. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses du bunden av de nya eller ändrade villkoren.

20 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

På Villkoren ska svensk rätt tillämpas. Om meningsskiljaktigheter skulle uppstå, avser vi att dessa i första hand ska lösas genom en överenskommelse mellan oss och dig. Om en sådan överenskommelse inte är möjlig rekommenderas kunden att anmäla tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden. Librlit AB följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Vid tvist i domstol ska Stockholms tingsrätt vara första instans.